RECAMBIOS MITSUBISHI.COM

AVÍS LEGAL

Conegui les condicions generals d’us de la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Nom empresa: AUTO ATZERÀ, S.L.

Raó social: AUTO ATZERÀ, S.L.

NIF: B60327319

Direcció: Ctra. d’Igualada, 57  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Telèfon: 93 818 00 45

Email: recanvis@autoatzera.com

Delegat/Responsable de protecció de dades: Auto Atzerà, S.L.

Email protecció de dades: recepcio@autoatzera.com

Inscrita al Registre mercantil de Barcelona, Tomo 25948, Foli 117, Full B97766, Inscripció 2ª

Amb  caràcter general, les relacions entre Auto Atzera, S.L., i els seus clients derivades de la contratació dels productes i serveis continguts a la present web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Aquest Website ha estat creat per Auto Atzera, S.L., amb caràcter informatiu i per ús profesional.

El fet d’accedir a este website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.


TÉRMES I CONDICIONS

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin autoritzats.

Únicament es troben compreses en aquest website aquelles pàgines que figuren dins de l’índex i són servides per Auto Atzera, s.l.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquest website no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Auto Atzerà, S.L. i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté.

ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE L’INFORMACIÓ

Auto Atzera, S.L., es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website, podent limitar o no permetre l’accés a aquest website.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest website. No obstant això, Auto Atzera, S.L., es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Auto Atzera, S.L, es reserva el dret d’actualitzar en qualsevol moment les condicions generals, comercials o no, del website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Aquests canvis i modificacions no afectaran els contractes ja perfeccionats entre Auto Atzera, S.L, i els seus clients, sens perjudici de les modificacions que puguin ser pactades de mutu acord i dels supòsits de cas fortuït o força major.

CONTINGUTS

Auto Atzera, S.L, realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. Auto Atzera, S.L, no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.

Les descripcions dels articles que apareixen a Auto Atzera, S.L. són exactes i estan basades en la informació subministrada per les marques i/o proveïdors dels productes. Tota la informació inclosa a la fitxa de cada producte i/oa la seva fotografia té una funció merament informativa, per la qual cosa Auto Atzera, S.L. declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors a aquesta informació. No obstant això, es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir els esmentats errors com més aviat millor una vegada que n’ha estat informada.

Auto Atzera, S.L, no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d’aquest website. La presència de links al web d’Auto Atzera, S.L, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Auto Atzera, S.L i els particulars o empreses titulars dels webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Auto Atzera, S.L, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva website.

Auto Atzera, SL, no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum, debat, xat, butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, a la identificació de les persones responsables dels continguts que violin la llei. Auto Atzera, S.L, exclou tota responsabilitat que es pugui derivar de la transmissió d’informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva dels que les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per Auto Atzera, SL, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

Auto Atzera, SL, es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o morals, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté. Auto Atzera, S.L realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats entre els usuaris dInternet. Auto Atzera, S.L, no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el website.

Auto Atzera, S.L, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d’error, sempre que aquestes incidències o errors procedeixin de fonts alienes a Auto Atzera, S.L.

Auto Atzera, S.L, no es fa responsable dels danys que es puguin originar per l’ús inadequat d’aquest website.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest website i els continguts que allotja estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte dexplotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.

Aquest website i els continguts que allotja estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte dexplotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.

El nom comercial, les marques, logotip, productes i serveis que conté aquest website es troben protegits per llei.

Auto Atzera, S.L, es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

La visita a aquest web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el moment que es pugui procedir a la recollida de dades de l’usuari s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per a les quals eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que es puguin prestar de manera més òptima els serveis oferts.

En cas que els usuaris d’aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts, podran manifestar que no volen rebre cap mena de comunicació que Auto Atzera, S.L, pogués enviar. Auto Atzera, S.L, posarà a disposició dels usuaris que s’haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d’aquest website els mecanismes adequats per donar-se’n de baixa.

Totes aquelles persones les dades personals de les quals siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets relatius a la protecció de les seves dades en els termes previstos per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquests drets podran ser exercitats a través d’una de les vies següents:

  • Per escrit, enviant la seva sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a la següent adreça:

Auto Atzera, S.L

Atenció de Dades Personals

Ap.correus nº. 109  – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

  • En compliment de la Llei 56/2007, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, també pot fer la sol·licitud a través de correu electrònic a l’adreça recepcio@autoatzera.com signant digitalment la seva sol·licitud mitjançant el Document Nacional d’Identitat (DNI) electrònic espanyol, i no és necessària en aquest cas més acreditació per part de la persona sol·licitant.

L’interessat queda informat que el tractament de dades necessari per tramitar la petició pot incloure la realització de comunicacions operatives, per mitjans electrònics o no (correu electrònic, telèfon, etc…), que en qualsevol cas no requeriran contraprestació per part seva.