RECAMBIOS MITSUBISHI.COM

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conegueu les condicions generals d’ús de la nostra web.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES I NORMATIVA APLICABLE

Auto Atzera, S.L, es compromet a demanar el consentiment lliure, exprés, inequívoc i verificable de l’usuari, com a vehicle de legitimació per al tractament de les dades personals. Aquests seran emprats en exclusiva per a les finalitats exposades al present text.

De la mateixa manera, Auto Atzera, S.L, assumeix la responsabilitat dadoptar tota mesura organitzativa i tècnica que sigui necessària i/o apropiada per al compliment de la normativa legal vigent.

En concret, aquesta Política de Privadesa basa el seu fonament jurídic en les següents normes:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digítals (LOPD-GDD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat i de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

IDENTITAT DEL RESPONSABLE I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de l’usuari seran tractades de forma estrictament confidencial pel Responsable del tractament de dades, la informació de contacte de les quals es detalla a continuació:

Auto Atzera, S.L.

B-60327319

Ctra. d’Igualada, 57 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

93 818 00 45      recepcio@autoatzera.com

Així mateix, la titularitat del Delegat de Protecció de Dades (DPO) correspon a Auto Atzera, S.L., el qual pot ser contactat en relació a la protecció de dades de l’usuari, a través de la següent adreça de correu electrònic: recepcio@autoatzera.com.

FINALITAT I MOTIVACIÓ DEL PROCESSAMENT DE LES DADES

Les dades personals demanades per Auto Atzerà, S.L., seran emmagatzemades i processades per a la consecució dels objectius organitzacionals, la finalitat de les quals serà l’aplicable a cada cas concret.

No obstant això, el fi comú de tot procediment serà el de gestionar el servei prestat per Auto Atzerà, SL, en el marc de la potencial relació comercial que els uneixi i que cal en l’enviament d’informació, publicitat, ofertes, promocions, recomanacions , etc. Així com en la recopilació de dades amb finalitats estadístiques i de mercat.

El contacte entre Auto Atzerà, S.L. i l’usuari serà sempre fruit del consentiment explícit i inequívoc d’aquest darrer; i tindrà lloc per telèfon, email, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la realització de comunicacions comercials.

CONSERVACCIÓ DE LES DADES

Les dades personals recollides es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es proporcionen i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar, a més dels períodes establerts a la normativa i arxius i documentació. I, sempre que la llei ho permeti, fins que l’usuari sol·licite la supressió.

COMUNICACCIÓ DE LES DADES

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades no es comunicaran a tercers, llevat que aquest fet es derivi del compliment d’obligacions legals.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a garantir per mitjans legals o contractuals que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i tota persona a la qual se li faci accessible la informació.

DRETS DE L’USUARI

Tot usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i oposició al tractament, així com el dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades:

Aquests drets podran ser exercits mitjançant comunicació escrita adreçada al responsable del tractament, especificant:

 • Nom, Cognoms i còpia del DNI del sol·licitant.
 • Nom, Cognoms i còpia del DNI del representant, en cas que el procediment es realitzi mitjançant un.
 • Relació de motius raonada per la qual es fa la reclamació.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol altre document que complementi la sol·licitud.

Per ser tingut en consideració, aquesta diligència haurà de ser enviada per mitjans físics o electrònics a:

 • Direcció postal:

Apartat de correus nº. 109  08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

 • Correu electrònic: recepcio@autoatzera.com

MESURES DE SEGURETAT

Auto Atzerà, S.L., es compromet a adoptar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries, adequades i proporcionades al nivell de risc que comporta la informació emmagatzemada; de manera que es garanteixi la seguretat de les dades i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Auto Atzerà, S.L.,

Es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o doctrinals dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades..